REGULAMIN VI Rawskiej Fiesty Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze – 6.03. 2010r. Drukuj

 

1. Ustalenia ogólne
1.1 Model balonu na ogrzane powietrze, to model lżejszy od powietrza, bez napędu, uzyskujący swoją
wyporność wyłącznie na skutek ogrzewania powietrza.
1.2 W powłoce nie może znajdować się inny gaz poza powietrzem i normalne produktu spalania paliwa
niezbędnego do jego podgrzania.
1.3 Każda załoga (3-4 osoby) może zgłosić dwa modele. W szczególnych przypadkach, po wyrażeniu zgody
przez sędziego głównego, załoga może liczyć więcej osób.
1.4 Są dwie kategorie wiekowe:
- młodzicy – rok urodzenia od 1998 do 2001 (w szczególnych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez
sędziego głównego, mogą wziąć udział młodsi zawodnicy).
- juniorzy – rok urodzenia od 1993 do 1997.
1.5 O kategorii wiekowej załogi decyduje rok urodzenia najmłodszego członka załogi.
1.6 Ustalone są trzy konkurencje:
- ”model o średnicy do 1,5m”,
- ”model o średnicy otwartej”,
- "najciekawszy model balonu".
1.7 Ogólna klasyfikacja w konkurencjach ”model o średnicy do 1,5m” oraz ”model o średnicy otwartej”
uzależniona jest od pomiaru czasu zgodnie z pkt. 5 regulaminu.
1.8 Ogólna klasyfikacja w konkurencjach "najciekawszy model balonu" uzależniona jest od punktów
przyznanych zgodnie z pkt. 6 regulaminu.
1.9 Każda załoga ma prawo wykonać dwa loty niekoniecznie z użyciem tego samego balonu. Do końcowej
klasyfikacji w konkurencjach ”model o średnicy do 1,5m” oraz ”model o średnicy otwartej” bierze się
pod uwagę czas jednego, najlepszego lotu. Do końcowej klasyfikacji w konkurencji "najciekawszy model
balonu" bierze się pod uwagę jeden balon danej załogi, ten który otrzymał wyższą punktację.
1.10 Wszystkie kwestie sporne, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga sędzia główny.
2 Charakterystyka techniczna balonu w konkurencji – „model o średnicy do 1,5m”.
2.1 Średnica powłoki nie większa niż 1,5 metra.
2.2 Maksymalny obwód na "równiku" – 4,7 metra.
2.3 Wysokość nie większa niż2,6 metra /rozłożonego brytu z kołnierzem/.
2.4 Powłoka musi być wykonana z bibułki prasowanej.
2.5 W modelu balonu nie można umieszczać jakiegokolwiek źródła ciepła.
3 W Konkurencji „model o średnicy otwartej” parametry modelu są dowolne.
4 Organizacja startów.
4.1 Starty balonów odbywają się z linii startów wyznaczonej przez głównego sędziego.
4.2 Loty należy wykonać w wyznaczonym okresie czasu wyznaczonym przez sędziego.
4.3 Kolejność startów ustalona jest przed zawodami przez sędziego głównego.
4.4 Do ogrzania powietrza niezbędnego do napełnienia balonu można używać własnego źródła ciepła.
W przypadku udostępnienia przez organizatora palenisk, załogi mogą we własnym zakresie zaopatrzyć
się w paliwo.
5 Pomiar czasu.
5.1 Czas lotu mierzy się od momentu ostatniego kontaktu zawodnika z balonem do momentu zetknięcia się
balonu z ziemią lub przeszkodą, bądź też zniknięcia balonu z pola widzenia chronometrażystów.
5.2 Jeżeli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie się albo zniknie za przeszkodą, lecz przed upływem 10
sekund pojawi się ponownie lub rozpocznie kontynuację lotu, to pomiar czasu jest kontynuowany.
6 Ocena balonów w konkurencji "najciekawszy model balonu".
6.1 Każdy balon może zostać zgłoszony do tej konkurencji.
6.2 Punktacja – każdy członek komisji sędziowskiej przyznaje punkty za:
- staranność wykonania od 0 do 5 pkt.
- efekty dekoracyjne symbole i napisy od 0 do 5 pkt.
Razem od 0 do 10 pkt.
6.3 Ostateczna punktacja ustalana jest przez komisję sędziowską po zakończeniu ostatniego lotu.